Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ các nhất vào Phật giáo Đại thừa. Thương hiệu của Ngài tức thị Vô Lượng lâu – tức là thọ mệnh vô lượng cùng Vô Lượng quang quẻ – tia nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đó là những hình hình ảnh đẹp tốt nhất của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử rất có thể tải hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp nhất về năng lượng điện thoại, sản phẩm tính.